Oleje i smary

Oleje i smary

Oleje i smary są produkowane z ropy naftowej, a ich własności zależą od składu chemicznego ropy, metod jej przeróbki- oraz ilości i jakości dodatków uszlachetniających. Przy ocenie zastosowania i przydatności olejów i smarów bierze się pod uwagę lepkość, smarność, temperaturę zapłonu, temperaturę krzepnięcia, skłonność do koksowania, odporność na utlenianie oraz zawartość zanieczyszczeń mechanicznych i kwasowych. Lepkością nazywamy tarcie wewnętrzne występujące między przesuwającymi się względem siebie sąsiednimi warstwami cieczy. Lepkość jest jedną z głównych cech oleju i charakteryzuje jego jakość. Rozróżnia się lepkość bezwzględną (dynamiczną i kinematyczną) oraz lepkość względną. W Polsce lepkość olejów określa się obecnie również w jednostkach lepkości kinematycznej, natomiast do 1966 r. stosowano jako podstawę do klasyfikacji lepkosć względną, wyrażoną w stopniach Englera. Lepkość względną oznacza się w stopniach Englera (symbol °E) za pomocą lepkościomierza Englera. Lepkość oleju przy podwyższaniu temperatury maleje, a przy obniżaniu wzrasta. Im mniej zmienia się lepkość oleju przy zmianie temperatury, tym olej jest lepszy. Dlatego w celu scharakteryzowania oleju podaje się jego lepkość w temperaturze 50°E i 100°C. Smarność oleju jest to jego zdolność przylegania do powierzchni współpracujących z sobą i tworzenia na nich trwałych warstw zmniejszających opór tarcia. Smarność określa się najczęściej pośrednio przez pomiar współczynnika tarcia na specjalnych urządzeniach. Smarność zależy od gatunku ropy, z której olej wyprodukowano i od sposobu jej rafinacji. Można ją polepszać, stosując dodatki uszlachetniające. Temperatura krzepnięcia oleju jest bardzo ważnym wskaźnikiem dotyczącym możliwości zastosowania oleju w zależności od temperatury otoczenia. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że olej traci płynność w nieco wyższej temperaturze niż jego temperatura krzepnięcia. Dlatego, w celu zapewnienia normalnych warunków smarowania silnika temperatura krzepnięcia oleju powinna być ok.10°C niższa niż temperatura otoczenia. Oleje o niskiej temperaturze krzepnięcia nie powinny zawierać zbyt dużych ilości węglowodorów parafinowych. Temperaturę krzepnięcia oleju można obniżać przez zastosowanie specjalnych dodatków. Najczęściej stosowany jest dodatek „Paraflow”, który dodany w ilości 1% obniża temperaturę krzepnięcia oleju o 14-26°C, zależnie od rodzaju oleju. Temperatura zapłonu olejów powinna być możliwie wysoka. Dotyczy to zwłaszcza olejów silnikowych. Odporność na utlenianie jest ważną cechą oleju, ze względu na jego jakość. Olej utlenia się w silniku na skutek działania tlenu zawartego w powietrzu. Wskutek reakcji pewnych składników oleju z tlenem tworzą się różne szkodliwe związki, z których najbardziej szkodliwe są kwasy organiczne, powodujące korozję. Oleje silnikowe używane są do olejenia silników spalinowych. Oleje silnikowe powinny obniżać do minimum zużycie części, nie utrudniać uruchamiania silnika, skutecznie chłodzić, wytwarzać jak najmniej osadów, zabezpieczać przed korozją i nie zawierać zanieczyszczeń mechanicznych i wody.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Silnik i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.